XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

2015-11-16 13:01

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21, 36).